سامانه ملی بیماران خاص و پیوند اعضا
خوش آمدید

تمامی رای دهندگان می‌بایست با کامپیوتر و فقط از مرورگر (Firefox) برای ورود به سامانه استفاده نمایند.
زبان کیبورد کامپیوتر خود را روی EN قرار دهید. ارقام کد ملی و شماره همراه با حروف انگلیسی وارد شود.شماره تماس پشتیبانی:
02126202627
branding logo